SAU NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาใหม่ปี 2567 

ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมตัวสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา 

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 75  ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 

ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมตัวสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา 

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง พลังงานกับสภาวะโลกร้อน

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 72 ประจำเดือน เมษายน ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 

ขอเชิญชวนร่วมงาน "Food Truck Biz Festival 2024" ในวันที่ 30-31 มี.ค.67 

ประชาสัมพันธ์ ยื่นจบการศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 67 - 6 เม.ย 67 

 🙏ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ โครงการ "พัฒนานักศึกษา"  ในหัวข้อ:  การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตาม SDG โดยคำนึงสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน

ม.เอเชียอาคเนย์  เชิญเข้าร่วม โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษา" หัวข้อ: “การใช้ ChatGPT & Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ”

ตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรม CPD / CPA

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน 40,000 บาท #DEK66 

ประชาสัมพันธ์งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565 

SAU National Interdisciplinary Conference 2024, SAUNIC2024

The 1st International Conference on Social Sciences, Management and Technology (ICSSMT2023) 

ประชาสัมพันธ์ ขยายวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน 1/2566 โดยไม่เสียค่าปรับ ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้เเอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททุนเรียนดี-เรียนฟรี 4 ปี และ ทุนเรียนดี-เรียนฟรี 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 


ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 63 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

สำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคที่ 2/2565 รับ Transcript และ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 


ขอเชิญนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ 🎉ร่วมงาน “SAU CONNECT WELCOME 2023” 

#สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ความสามารถ 


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 61 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.  

ยื่นจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2565 ภายใน วันที่ 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2566 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 60 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ชีวิตทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ ความคิด CEO” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566  SAUNIC 2023


ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46)


ระชาสัมพันธ์ กิจกรรม สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ CANVA START UP สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” 

แจ้งเลื่อนวัน *จอง* ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน / 2565 เป็นวันที่ 14 - 28 มีนาคม 2566 

รายละเอียดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 57 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 

📌สัมมนาออนไลน์ Future of Analytics and Digital Disruption 

ประชาสัมพันธ์ การอัปโหลดรูป Profile ผ่าน App SAU LIFE ด้วยตัวเอง สำหรับนักศึกษาใหม่ 65 และ 66 ด้วย 3 ขั้นตอน  

กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ดิสนั่นแหละ" Art Thesis Exhibition 2022

เชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 54 ประจำเดือน ตุลาคม 65

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา  50,000 บาท ประจำปี 2565 

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/65 (Onsite-Online) 

ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี 1 ปี ประจำปี 2565 

รายชื่อนักศึกษาปี 64 ที่ไดับัตรนักศึกษาแล้ว ติดต่อธนาคารเพื่อรับบัตรนักศึกษา 

ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี 1 ปี ประจำปี 2565 

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา(ไม่บังคับ) 

ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี 1 ปี ประจำปี 2565 

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเพิ่งเติม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 (ประกาศ27/04/2565) 

ประชาสัมพันธ์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา และสัมนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 


ประชาสัมพันธ์ วันคืนชุดครุย

ขอเชิญร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ 2564 


งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 SAU NIC 2022

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39 


การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 (ประกาศ 28/2/2565) 

ใบคำร้องขอรับทุนและความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ Covid-19 


แนวทางและขั้นตอนในการรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ 5,000 บาท และส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย(สำหรับนักศึกษารหัส 56 – 63) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 

รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแขมครับ สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในรอบนี้ โปรดรอตรวจสอบรายชื่อในครั้งต่อไป


ประชาสัมพันธ์ งานปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ORIENTATION DAY 2021 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ศูนย์ช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากรจากวิกฤตโควิด-19 

ประชาสัมพันธ์ งานปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ORIENTATION DAY 2021 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

สัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School ครั้งที่ 3
สัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School ครั้งที่  2
ประกาศรายนาม ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบชิงทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอน 2 ระบบ สำหรับนักศึกษาที่อยู่พื้นที่เสี่ยง
ร่วมแข่งขัน SAU x Duolingo Competition#2
SAU National Interdisciplinary Conference 2021, SAUNIC2021 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ 52 ประจำเดือน เมษายน

ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(แบบออนไลน์) ผ่านระบบ MS Teams 

เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม
กิจกรรมสัมมนา ฟังการตลาด 5.0  กลยุทธ์การตลาดจากหนังสือ Marketing 5.0 ผู้เขียน นักการตลาดระดับโลก Philip Kotler โดยคุณหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ วัดมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจบการศึกษาทุกเทอม ใน เทอม 1/2563 มีรายละเอียดการสอบดังนี้
ประชาสัมพันธ์การกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๕๐ ประจำเดือน ธันวาคม
หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน
กำหนดการและรายละเอียดพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2563 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๙ ประจำเดือน พฤศจิกายน 
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๘ ประจำเดือน ตุลาคม 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าชมรม ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๗ ประจำเดือน กันยายน 
รายละเอียดการแข่งขันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo 
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 
กิจกรรมพิเศษ “พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM” เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่เพิ่งทางใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ 
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริจาคโลหิต ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 63 เวลา 11.00-15.00 น. 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ จบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๖ ประจำเดือน สิงหาคม 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 40,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 
ปฏิทินการสอนแบบสลับวันเรียน Inclass กับ Online ปีการศึกษา 1/2563 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน
#พี่ใหญ่ใจดี โครงการที่ร่วมแบ่งปันมื้ออาหารให้กับคนในสังคม ที่กำลังลำบาก
ทดลองเรียน ป.โท M.B.A. ฟรี พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท เมื่อสมัครและลงทะเบียนเรียน 
กำหนดการ นำเสนองาน SAUNIC2020 
ตลาดนัด SAU Marketplace แหล่งรวมสินค้า ซื้อ-ขาย ฝากร้านของ น.ศ. อาจารย์ บุคลากร ชาว ม.เอเชีย 
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 26-28 พ.ค. 2563 
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว 
4 ขั้นตอนง่ายๆ การสมัครเรียนออนไลน์ 
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ช่วงระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2563 
การใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาใหม่ 63 
SAUNIC 2020 "นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0" 
แนะนำการเข้าใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
ประกาศงดกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สำหรับนักศึกษา 
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ ๔๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนใช้ถุงผ้ารักษ์โลก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก "เพื่อโลก เพื่อคุณ" 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบชิงทุนเรียนฟรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวัน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์จัดหลักสูตร​พิเศษ Food Styling and Food Design Workshop 
สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์
ประกาศขอจบการศึกษาประจำภาค 2/2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือน ตุลาคม 
ขอเชิญชวน #นักศึกษาชั้นปีที่4 ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมเก็บภาพความทรงจำดีดี  กับกลุ่มเพื่อนของคุณ ฟรี ‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรม " HAVE FUN WITH ENGLISH " 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2562
กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี 2562 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนกันยายน  
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2561
ม.เอเชียอาคเนย์เชิญชมภาพยนตร์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี”
ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife " ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนสิงหาคม  
ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (รอบที่ 3) 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562ภาคปกติ / ภาคสมทบ / และภาควันอาทิตย์
ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ปีการศึกษา 2562  
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนกรกฎาคม  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน จำนวน 40,000 บาท 
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ( รอบที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ( รอบที่ 2 ) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "การทำธุรกิจออกแบบกราฟิก และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019"
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course
ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) 
สาขาดิจิทัลมีเดียขอเชิญชมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ใน Concept “D-on”  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ( รอบที่ 2 ) สำหรับผู้สมัครวันที่ 23 ก.พ – 20 เม.ย 62
ครั้งแรกของงาน Marketing Day เทศกาลปล่อยของ พลิกโฉมเด็กตลาด SAU 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนเก่ง เรียนฟรีปีแรก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาณ์ (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 นัดรับบัตรนักศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก "ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี" 
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศ ที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ จึงให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กําหนดการทดสอบภาษาอังกฤษและขั้นตอนการสอบ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรม "SAU MINI MARATHON 2019" เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา สามารถสมัครได้แล้ววันนี้
ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปีการศึกษา 1/2561 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา 40,000  บาท   
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD) 
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ" 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมความปลอดภัย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
นักศึกษาสามารถประเมิน การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดจองบูธ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน เนื่องในวัน “เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560” 
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน " Project Expo 2018 "
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ " Art Thesis Exhibition 2018 "
ประกาศรายชื่อนักศึกษา อบรมและสอบ ICDL 
สำนักกิจการนักศึกษา รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย” 
เรียนเชิญอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษา " เรียนดี เรียนฟรี 4 ปี" ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35
เปิดรับสมัครตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2016 
Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT) 
โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพน้อมรำรึกในหลวงรัชกาลที่ 9 
นักศึกษาที่ใช้ email @sau.ac.th สามารถใช้ Google file stream 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี2560 

ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)
ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท 
"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้." 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60
เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่ 
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI 
นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560                
โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " 
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย