ขั้นตอนการกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35

สำหรับระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำชี้แจง :

1.แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะนำไปปรับปรุง พัฒนา งานพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีถัดไป

2.มหาบัณฑิตและบัณฑิต ต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มงานพิธีประสาทปริญญาบัตรนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำชุดครุยมาคืน มิฉะนั้นจะยังไม่ได้รับเงินค่าประกันชุดครุยคืน

3.มหาบัณฑิตและบัณฑิต สามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35 ได้ที่ http://login.sau.ac.th/ หรือ