" ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด "

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)


" ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


** สามารถ Download เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม และสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2561 ได้ที่

www.skp.moe.go.th