บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์  

โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษา" 

หัวข้อ: “การใช้ ChatGPT & Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ โอธนาทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (มออ.)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Online Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

https://forms.gle/s8VkfBppuMMZtHRAA

#คณะวิศวกรรมศาสตร์  #wearesau #sau #deksau #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#ปริญญาโทไฟฟ้า #ปริญญาโทก่อสร้าง #ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์