แจ้งเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า1. เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2558 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า


2. การเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริด เป็นการเรียนแบบผสมผสาน แบบในชั้นเรียนร่วมกับแบบออนไลน์


3. ผู้เรียนมาเข้าชั้นเรียน เฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 หรือตามแต่ตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษากำหนด


4. ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนออนไลน์ ในวันธรรมดา (บางวัน) ตอนเย็นหลัง 18.00 ตามตารางที่สาขาวิชากำหนดในแต่ละภาคการศึกษา


5. ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี 9 ภาคการศึกษา (ภาค 1 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน)


6. เปิดรับเพื่อเข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป


ทั้งนี้สาขาวิชาฯ สงวนสิทธิ์ เปิดการเรียนการสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนเกินกว่า จำนวน 25 คน