อบรม CPD ทางบัญชีปี 2562

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัคร CPD62pdf.pdf

รายละเอียดโครงการ

cpd62กำหนดการ-รายละเอียดหลักสูตร.pdf
ประวัติรศ.ดร.วัชนีพรpdf.pdf
ประวัติอ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต.pdf