การเตรียมหลักฐานการลงสมัครเลือกตั้ง

นายกสโมสรนักศึกษา

คุณสมบัตินายยกสโมสรนักศึกษา

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2.สอบได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ มาก่อน

4. คุณสมบัติอย่างอื่นที่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจกำหนดโดยประกาศหรือคำสั่้งภายหลัง

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา (รับได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา)

2. รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเป็นรูปคราวเดียวกัน

3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกกิจกรรมและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา**

หมายเหตุ หากหลักฐานต่าง ๆ ผู้สมัครคนใดไม่ครบ สำนักกิจการนักศึกษา จะไม่รับพิจารณานั้นทันที

นายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

1. เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษาในการดำเนินกิจการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

4. เสนอแผนงานและงบประมาณของสโมสรนักศึกษา

5. เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลั

ขั้นตอนการ คัดเลือก มีการเปิดให้เลือกตั้งโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย วันที่ในการเลือกตั้งจะประกาศให้ทราบภายหลัง