กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 60 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 60  ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

1.พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฎฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

2.พระครูสิริสุตวราภรณ์ (หลวงพ่อมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วัดป่ามหาชัย จ.สมุทรสาคร  

3.พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) วัดอรัญพรหมมาราม จ.นครราชสีมา

4.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี 

5.พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ