ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 7 - 13 ปี

เรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 7 – 13 ปี

เรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ในวันเสาร์ของสัปดาห์เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

รอบแรกเวลา 09.00 – 12.00 น. (สอนนาฏศิลป์ไทย)

ณ ห้องลีลาศ ชั้น 5 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

รอบสองเวลา 13.00 – 16.00 น. (สอนดนตรีไทย)

ณ ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย ชั้น 5 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

ติดต่อได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลาง

เบอร์ติดต่อภายใน 02-807-4500 ต่อ 321,419


***** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *****