♻️ #อะไรคือสาเหตุของโลกร้อน เราจะรู้วิธีการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร งานนี้มีคำตอบ ‼️


✅ระดับบัณฑิตศึกษา #คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"  🌐หัวข้อ “พลังงานกับภาวะการณ์โลกร้อน”  (Energy and Global Warming)


🌟วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย  (มออ.)

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3B ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


📌คลิกลิ้งก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBiBeDPXBO3AT_xisDeepTzkMqPGfuVoYJ9H8Dwiea7chC7Q/viewform?usp=sf_link


#ระดับบัณฑิตศึกษา #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #ปริญญาโทบริหารการก่อสร้าง #ปริญญาโทไฟฟ้า #ปริญญาเอก