กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 70

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 70 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

1.พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู

2.หลวงปู่อุทัย ธัมมธโร วัดภูย่าอู่ จ.อุดรธานี

3.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง รุจฺจโน) วัดหนองบำหรุ  จ.อุทัยธานี 

4.พระครูโอภาสวุฒิกร หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฎฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี