การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ2545 หรือย้ายมาจากสถาบันอื่น ให้มาติดต่อขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

🔰สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ สำนักกิจการนักศึกษา วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร 02-807-4500 ต่อ 193


🔰ช่องทางติดต่อ : https://line.me/R/ti/g/K0PeKTNNVE


✅เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ/สำเนา 1 ฉบับ)

ขอในระบบออนไลน์ https://webapp.sau.ac.th/webservice/login

หรือในแอป SAU Life

2. สำเนา สด.9 (สำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ)

3. สำเนา สด.35 (สำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 2 ฉบับ)

5. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนา 2 ฉบับ)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (สำเนา 2 ฉบับ)