ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ 2563

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์.pdf

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ.pdf