ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลสัมภาษณ์รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์.pdf

คณะนิติศาสตร์

ประกาศผลสัมภาษณ์ รอบที่ 1 คณะนิติศาสตร์ .pdf

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลสัมภาษณ์ รอบที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลสัมภาษณ์รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร.pdf