ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ

1.สำเนา สด.9 จำนวน 2 ชุด

2.สำเนา สด.35 จำนวน 2 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

5.สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ชุด

ติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักอธิการบดี

โทร.02-807-4500 ต่อ 193 / 403