"ปลูกต้นกล้าแห่งความดี"

หนังสั้นหนังดีส่งเสริมคนไทยรักกัน

ม.เอเชียอาคเนย์ เชิญชมภาพยนตร์สั้น "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" แสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ส่งเสริมให้คนไทยรักกัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญชวนคนไทยชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" ซึ่งแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้โครงการจิตอาสาได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศ ตลอดจนสร้างสังคมน่าอยู่โดยไม่หวังผลตอบแทน

อย่างไรก็ตามหนึ่งในโครงการจิตอาสานั้น คือ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ โดยโครงการนี้ได้มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ และในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ จ.เพชรบุรี มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน พร้อมเครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจรักษาและคัดกรองใน 22 คลินิก ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางครอบคลุมในการรักษารอบด้าน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน ให้บริการตรวจ รักษา ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 30,000 คน

สำหรับโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคูคลอง ก็เป็นโครงการที่ประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก พร้อมใจกันเข้าร่วมในแต่ละครั้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการทำความสะอาดคลองไปแล้วหลายที่ทั่วประเทศ เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางลำพู คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองบางเขน ฯลฯ

การสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ก็เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เช่น การสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม จ.ศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ กทม.และ 25 จังหวัดภาคกลาง การก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ที่ จ.สระแก้ว ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัยที่ จ.เลย ฯลฯ

กิจกรรมในโครงการจิตอาสาต่างๆ เหล่านี้ ยังช่วยปลูกต้นกล้าแห่งความดี ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมาทำความดีด้วยหัวใจ สามารถรับชมได้ที่นี่