ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี 4 ปี

ประจำปี 2565 (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเรียนฟรี 4 ปี.pdf